Ogólne Warunki Sprzedaży - Ferges

Ogólne warunki sprzedaży

§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Ferges Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Ferges (zwane dalej OWU) stanowią wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i wiążą wszystkich kontrahentów Ferges, zwanych dalej Odbiorcami, za wyjątkiem konsumentów w rozumieniu obowiązujących przepisów.

2. OWU mają zastosowanie do sprzedaży przez Ferges na rzecz Odbiorców, towarów oraz innych produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Ferges (zwanych dalej Towarami).

3. OWU nie wymagają wyraźnej akceptacji przez Odbiorcę. OWU udostępniane są Odbiorcom w formie pisemnej w siedzibie Ferges, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ferges.pl

4. Warunki Handlowe (dalej jako Warunki) Ferges określa osobno, w formie pisemnej w postaci oferty.

5. W razie sprzeczności treści OWU z treścią Warunków łączących Ferges z danym Odbiorcą, strony związane są treścią Warunków.

6. Niniejsze OWU są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Wszelkie inne uregulowania stosowane przez Odbiorcę, w szczególności wzory umów, regulaminy i warunki ogólne umów, nie mają zastosowania

7. Postanowienia niniejszych OWU mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub umowy ramowej wyłącza stosowanie niniejszych OWU tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. W zakresie nieuregulowanym w w/w umowach mają zastosowanie niniejsze OWU.

§ 2

1. Towary sprzedawane są przez Ferges, po cenach zawartych w ofertach Ferges, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, jeśli złożone ono było w okresie ważności oferty.

2. W przypadku złożenia przez Odbiorcę zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty, do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Ferges.

3. Odbiorca zobowiązany jest dokonywać płatności ceny brutto w takiej walucie, w jakiej określona została cena towarów wskazana przez Ferges w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli cena została określona w walucie obcej, to Odbiorca nie może dokonać płatności w złotych polskich chyba, że w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia Ferges wskazał, że zapłata ma być dokonana w złotych polskich i określił zasady przeliczenia waluty obcej na złote polskie.

4. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny Towaru takie jak np. podwyższenie cła, podatku akcyzowego, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Ferges ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.

5. Ferges zastrzega, że przy sprzedaży towarów hutniczych ich ilość, ciężar ustalana jest na podstawie ciężaru teoretycznego i w oparciu o ciężar teoretyczny obliczana jest cena.

6. Ilości Towaru określone w Warunkach mogą się różnić o ok. 10 % w stosunku do ilości podlegającej wydaniu, z uwagi na tolerancję ilościową przewidzianą przez producenta. Odbiorca ma obowiązek odebrać Towar w ilości, która mieści się w zakresie w/w tolerancji ilościowej.

7. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Ferges w związku z zawarciem umowy, złożeniem oferty lub potwierdzenia zamówienia nie są wiążące.

8. Dla ważności zawarcia indywidualnej umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub pocztą e-mail. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

9. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Ferges, a dotyczących producenta towaru, Ferges nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Ferges nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

10. Ferges jest uprawnione do dokonywania w każdym czasie samodzielnych zmian cen zawartych w w/w ofertach. Ferges zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu poinformowania Odbiorców o zmianach cen Towarów.

11. Ferges nie ponosi odpowiedzialności za błędy w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w treści informacji zamieszczanych na stronie internetowej. Ilustracje zamieszczane w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz na stronie internetowej służą jedynie do ogólnego przedstawienia oferty Ferges.

§ 3

1. Ferges realizować będzie zamówienia na Towary po złożeniu przez Odbiorcę czytelnego zamówienia (Zamówienie). Zamówienie może być złożone w formie: pisemnej na adres Ferges, faksu lub pocztą elektroniczną.

2. Złożenie przez Odbiorcę Zamówienia na Towary Ferges w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu OWU oznacza akceptację OWU przez Odbiorcę.

3. Ferges deklaruje realizację Zamówienia na Towary znajdujące się w magazynie Ferges, w terminie do 10 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji.

4. Wskazany w ustępie powyższym deklarowany termin realizacji Zamówień, nie jest wiążący i nie oznacza zobowiązania Ferges do dostarczenia Towarów w/w terminie, przy czym Ferges zobowiązuje się do dołożenia staranności w celu zachowania tego terminu oraz do poinformowania Odbiorcy o planowanym terminie realizacji.

5. Terminy realizacji Zamówień na pozostałe Towary będą uzgadniane indywidualnie. Terminy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód, na które Ferges nie ma wpływu, w szczególności w przypadku działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności, o których Ferges nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg i strajki.

6. Ferges ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia do realizacji, jak również wstrzymać realizację Zamówienia, w sytuacji, gdy realizacja zamówienia spowoduje przekroczenie Limitu kredytu kupieckiego udzielonego Odbiorcy lub w przypadku posiadania przez Odbiorcę przeterminowanych zobowiązań w stosunku do Ferges. Informacja o odmowie lub wstrzymaniu przekazywana będzie Odbiorcy w formie przewidzianej dla składania Zamówień. Ferges nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

7. Anulowanie Towaru jest możliwe tylko w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia, poprzez przesłanie stosownej informacji do Ferges, w formie, w której zostało złożone dane Zamówienie.

8. Dostawa będzie realizowana na adres wskazany w treści Zamówienia pod warunkiem, że adres jest zgodny z adresami dostaw przypisanymi do Odbiorcy. Zmiana adresu dostawy na adres inny niż określony w Warunkach wymaga każdorazowo uzgodnienia z Biurem Obsługi Klienta Ferges.

9. Za usługę wydania atestów materiałowych pobierane są opłaty wg przyjętych w Ferges cenach.

§ 4

1. Warunki na jakich Ferges dokonywać będzie sprzedaży Towarów na rzecz Odbiorcy, określane będą w Warunkach, przy zastosowaniu formuł handlowych wg Incoterms 2010.

2. W przypadku, gdy łączna cena netto lub ilość Towarów objęta danym Zamówieniem nie będzie spełniać minimum Logistycznego, określonego w ust. 3 poniżej, a sprzedaż Towarów na rzecz Odbiorcy dokonywana będzie na warunkach formuły handlowej CPT wg Incoterms 2010 - Ferges będzie uprawniony do obciążenia Odbiorcy kosztami transportu w wysokości 3,50 PLN netto za 1 km.

3. Minimum Logistyczne to 20 T.

4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi z Ferges na Odbiorcę z chwilą wydania Towaru Odbiorcy, a w przypadku powierzenia Towaru przewoźnikowi z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

5. Odbiorca przed odebraniem od przewoźnika przesyłki, zobowiązany jest do szczegółowego zbadania stanu Towaru, w tym w szczególności sprawdzenia, czy nie uległ uszkodzeniom mechanicznym w trakcie transportu. W przypadku widocznego uszkodzenia Towaru Odbiorca zobowiązany jest w obecności przewoźnika, sporządzić protokół szkody i poinformować o tym niezwłocznie Ferges na piśmie, pod rygorem utraty przez niego roszczeń wobec Ferges z tytułu rękojmi za wady, w przypadku zaniechania wykonania tych obowiązków.

6. Odbiorca ma obowiązek zbadania Towarów Ferges niezwłocznie po ich odebraniu.

7. Reklamacje, co do ilości i ich zgodności z Zamówieniem Odbiorca zobowiązany jest składać w ciągu 2 dni od dnia odebrania Towarów, w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

8. Reklamacje, co do jakości Towarów, Odbiorca zobowiązany jest składać w terminie 5 dni od daty ujawnienia się wady, w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

9. Zaniechanie przez Odbiorcę zbadania Towarów lub nie zgłoszenia reklamacji zgodnie z zasadami określonymi powyżej w treści niniejszego paragrafu, będzie uważane za akceptację przez Odbiorcę dostarczonych Towarów i potwierdzenie prawidłowości dostawy.

10. Wszelkie przekazywane przez Ferges atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Ferges zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia, że Towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Ferges, że Towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

11. Jeżeli Ferges zobowiązał się wydać Odbiorcy dokumenty, o których mowa w ust. 10, to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 10 dni od wydania Towaru. Wydanie dokumentu może nastąpić również poprzez wysłanie go e-mailem w formie skanu.

12. Za Towary określone jako drugi gatunek, nawet w przypadku przekazania dokumentacji technicznej z nimi związanej, Ferges nie ponosi odpowiedzialności. Wyłączona zostaje również w tym przypadku odpowiedzialność Ferges z tytułu rękojmi.

13. Ferges zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Ferges z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Ferges z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Odbiorca dokonał naprawy Towaru bez pisemnej zgody Ferges

14. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wydania Towaru.

15. Ferges nie zapewnia przydatności danego Towaru do określonego zastosowania.

16. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Odbiorcy.

17. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku zapłaty ceny za wydany Towar.

18. Zwrot przez Odbiorcę zakupionych Towarów możliwy jest jedynie za pisemną zgodą Ferges

19. Przedmiotem zwrotu mogą być wyłącznie Towary nieuszkodzone, od których zakupu nie minęło więcej niż 3 miesiące oraz które pochodzą z aktualnej oferty handlowej. Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć zwracane Towary na własny koszt do magazynu wskazanego przez Ferges. Ryzyko utraty lub uszkodzenia zwracanych Towarów do chwili ich przyjęcia do magazynu, obciąża Odbiorcę.

20. Przed przyjęciem zwracanych Towarów do magazynu dokonywane będzie sprawdzenie ich stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Towarów – Ferges uprawnione jest do odmowy przyjęcia zwracanych Towarów.

21. W terminie 30 dni od daty przyjęcia zwrotu, Ferges wystawi stosowną fakturę korygującą VAT (do faktury obejmującej sprzedaż Towarów będących przedmiotem zwrotu).

22. Kwoty nadwyżki ceny sprzedaży wynikające z faktur korygujących VAT mogą podlegać kompensowaniu przez Ferges z wierzytelnościami przysługującymi Ferges wobec Odbiorcy.

§ 5

1. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty całości (100%) ceny brutto za zamówione Towary, w formie przedpłaty, co oznacza, że realizacja Zamówienia złożonego przez Odbiorcę dokonywana będzie przez Ferges dopiero po zapłacie całej kwoty ceny brutto za Towary objęte zamówieniem, chyba że zapłata ceny dokonywana będzie w ramach udzielonego Odbiorcy kredytu kupieckiego, o którym mowa w § 6 OWU, lub Strony w drodze indywidualnych uzgodnień (dokonanych w formie pisemnej lub mailowej), dotyczących odrębnie poszczególnych zamówień, ustalą inne warunki płatności.

2. Jeżeli zapłata ceny miała być dokonana w formie przedpłaty lub Odbiorca miał wpłacić zaliczkę, to opóźnienie się Odbiorcy z jej zapłatą uprawnia Ferges do odstąpienia od umowy w całości lub w części bez dodatkowego wezwania.

§ 6

1. Ferges może udzielić Odbiorcy odnawialnego kredytu kupieckiego (dalej jako kredyt kupiecki) w formie odroczenia terminu płatności należności przysługujących Ferges względem Odbiorcy, objętych fakturami VAT wystawionymi przez Ferges, do określonego Limitu kredytu kupieckiego, rozumianego jako maksymalna łączna wartość brutto tych należności. Udzielenie Odbiorcy kredytu kupieckiego, określenie wysokość Limitu kredytu kupieckiego oraz jego zmiana (obniżenie lub podwyższenie wysokości), wycofanie udzielonego Odbiorcy kredytu kupieckiego, stanowią uprawnienia przysługujące Ferges, co oznacza, że wszelkie decyzje Ferges w tym zakresie mają charakter decyzji jednostronnych, zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ferges, uznaniowych, które mogą być podjęte przez Ferges w każdym czasie i które działają ze skutkiem natychmiastowych – od chwili poinformowania Odbiorcy o ich treści, w trybie określonym w zdaniu następnym niniejszego ustępu. Ferges informować będzie Odbiorcę o decyzjach w kwestiach dotyczących kredytu kupieckiego - w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Decyzje Ferges: o udzieleniu Odbiorcy kredytu kupieckiego, określeniu wysokości Limitu kredytu kupieckiego oraz jego zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu wysokości), o wycofaniu udzielonego Odbiorcy kredytu kupieckiego wywoływać będą skutki w stosunku do Zamówień, które zostaną złożone przez Odbiorcę do Ferges w dniu poinformowania Odbiorcy o treści decyzji Ferges, w trybie określonym w ust. 1 zdanie ostatnie niniejszego paragrafu, jak i w stosunku do Zamówień złożonych przez Odbiorcę do dnia poinformowania Odbiorcy o treści decyzji Ferges, w trybie określonym w ust. 1 zdanie ostatnie niniejszego paragrafu, co do których Towary objęte tymi Zamówieniami nie zostały jeszcze wysłane do Odbiorcy lub wydane Odbiorcy.

3. W związku z tym, że wierzytelności Ferges podlegają ubezpieczeniu, Ferges ma prawo do odstąpienia od całości bądź części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ubezpieczyciel cofnie ochronę ubezpieczeniową na wierzytelności Ferges względem Odbiorcy. W celu uniknięcia rozwiązania umowy, Odbiorca może przedstawić Ferges dodatkowe zabezpieczenia, których zaakceptowanie bądź nie, leży w wyłącznej gestii Ferges.

4. Odroczony termin zapłaty należności Ferges względem Odbiorcy objętych fakturami VAT wystawionymi przez Ferges, w ramach udzielonego Odbiorcy kredytu kupieckiego wynosi do 30 dni od dnia wystawienia przez Ferges danej faktury VAT chyba, że inny odroczony termin zapłaty należności zostanie ustalony w treści decyzji Ferges o udzieleniu Odbiorcy kredytu kupieckiego, określeniu wysokości Limitu kredytu kupieckiego lub jego zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu wysokości), przy czym w takiej sytuacji, termin ten w każdym przypadku również liczony będzie od dnia wystawienia faktury VAT przez Ferges.

5. Za datę zapłaty kwot objętych fakturami VAT wystawionymi przez Ferges uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Ferges pełnej kwoty brutto określonej w treści danej faktury VAT. Koszty bankowe związane ze zleceniem przelewu obciążają Odbiorcę.

6. Ferges zastrzega sobie własność sprzedanych Towarów, aż do uiszczenia ceny, zgodnie z art. 589 Kodeksu cywilnego. Przeniesienie własności Towarów na Odbiorcę następuje pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez Odbiorcę na rzecz Ferges całości ceny, co oznacza, że do dnia zapłaty całości ceny za zakupione Towary pozostają one własnością Ferges. Pomimo warunku zawieszającego zapłaty całości ceny, Odbiorca uprawniony jest do sprzedaży Towaru wyłącznie w celu przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży na zapłatę zobowiązań wobec Ferges i pod warunkiem dokonania skutecznej cesji wierzytelności wobec nabywcy Towaru na rzecz Ferges.

7. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 Kc.

8. Ferges ma prawo obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, w każdym przypadku opóźnienia się Odbiorcy z zapłatą zobowiązań wobec Ferges..

9. W przypadku opóźnienia Odbiorcy z terminowym odbiorem Towaru o więcej niż 7 dni, zapłaci on Ferges karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,3% ceny nie odebranego w terminie Towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie daty wydania. Kara ta nie może być naliczana za więcej niż 21 dni opóźnienia. W przypadku, gdy Ferges wstrzyma się z wydaniem Towaru Odbiorcy z uwagi na zaistnienie przesłanek, o których mowa w punkcie § 3 ust.6 niniejszych OWU, przyjmuje się, że Odbiorca opóźnia się z odbiorem i naliczona zostanie kara umowna.

10. Ferges wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

11. Odbiorca zapłaci Ferges jednorazowo karę umowną w wysokości 30 % ceny nie odebranego w terminie Towaru w przypadku, gdy Odbiorca opóźni się z odbiorem powyżej 21 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Ferges może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Ferges od umowy nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej.

12. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Ferges ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

13. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Odbiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto Towaru objętego umową, przy czym Ferges odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Odbiorcy.

14. Odbiorca zobowiązuje się nie skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w części wykonanej. W przypadku skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w części wykonanej Odbiorca zapłaci na rzecz Ferges karę umowną w kwocie równej 10% wartości całego zamówienia.

15. Ferges ma prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

16. Ferges uprawnione jest do dokonywania potrącenia (kompensaty) wierzytelności przysługujących mu względem Odbiorcy, z wierzytelnościami Odbiorcy.

17. Ferges uprawnione jest do przenoszenia przysługujących mu wierzytelności na rzecz osób trzecich.

§ 7

1. Do umów sprzedaży Towarów zawieranych przez Odbiorców z Ferges, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych w OWU i w Warunkach mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień OWU lub Warunków nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień OWU i Warunków.

4. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży Towarów, zawieranych przez Odbiorców z Ferges, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.

Własny transport

24x7 Obsługa klienta

Reklamacji online

W serwisie FERGES wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies

Rozumiem